Voorwaarden
Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten

Van: CLS Healthcare B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Maziestraat 22A, 2514 GT te 's-Gravenhage. Telefoonnummer 070-8200918. KvK nummer: 24376677.

Hierna te noemen: CLS Healthcare

Algemeen:

Onder deze algemene voorwaarden vallen de websites van CLS Healthcare.

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CLS Healthcare heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.


Artikel 1. Definities

CLS Healthcare, gevestigd te Den Haag.

De Consument:
Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bestelling( -en):
Een door CLS Healthcare ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product( -en):
Een product, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van CLS Healthcare op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending(-en):
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van CLS Healthcare verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die CLS Healthcare van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de consument, en voor zover CLS Healthcare kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen CLS Healthcare en een consument waarop de consument deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CLS Healthcare, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3. Aanbiedingen.

Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.


Artikel 4. Levering.

1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatstgeldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.

3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het adres van de consument.

4. CLS Healthcare is gerechtigd in gedeelten te leveren.


Artikel 5. Levertijd

1. De door CLS Healthcare opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan drie weken overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument, CLS Healthcare via het contactformulier op de betreffende website in gebreke te stellen en CLS Healthcare een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.


Artikel 6. Technische eisen.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.


Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.

1.Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door CLS Healthcare te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.

2.CLS Healthcare mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan CLS Healthcare verstrekte informatie en gegevens.

3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan CLS Healthcare.


Artikel 8. Garantie.

1. CLS Healthcare garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering, althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. CLS Healthcare garandeert daarbij dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.

2. lndien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is CLS Healthcare verplicht binnen 14 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. CLS Healthcare kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- CLS Healthcare tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
- Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en / of toepassing van een gegarandeerde zaak.

6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.


Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen.

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een (zichtbaar) gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan CLS Healthcare te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt CLS Healthcare zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.

3. De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.

4. De consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.

5. CLS Healthcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.

6. De geleverde goederen die door de consument zijn afgewezen kunnen slechts aan CLS Healthcare worden geretourneerd indien CLS Healthcare vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.


Artikel 10. Prijs.

I. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten

- in Euro
- inclusief BTW
- op basis van door CLS Healthcare gehanteerde minimum hoeveelheden
- inclusief bezorgkosten voor levering in Nederland


Artikel 11. Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden.

2. De consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door CLS Healthcare geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan CLS Healthcare toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:

3. De consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op CLS Healthcare te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van CLS Healthcare en de verplichtingen van de consument jegens CLS Healthcare onmiddellijk opeisbaar.

5. Als de consument een bestelling heeft geplaatst, is deze verplicht deze bestelling binnen de gegeven termijn te betalen.

6. Administratief is het voor F&A niet mogelijk (en wettelijk niet verplicht) om facturen uit te reiken aan particulieren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van CLS Healthcare is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 en 12 van deze voorwaarden.


Artikel 13. Overmacht.

1. CLS Healthcare heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van CLS Healthcare onafhankelijk is en welke CLS Healthcare ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

2. CLS Healthcare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CLS Healthcare haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CLS Healthcare opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CLS Healthcare niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 14. Geschillen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam met dien verstande dat CLS Healthcare ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.


Artikel 15. Privacy.

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het CLS Healthcare klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.


Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie

Aanmelden nieuwsbrief


Altijd als eerste op de hoogte.